CODI TÍTOL DATA VOLUM/SUPORT
CAT AMCEN 07.03.01.01. Cerdà núm. 36. [Contracte matrimonial de Bernat de Riballous i Ermessenda ?] 1221 1 pergamí
CAT AMCEN 07.03.01.02. Pergamí Sala núm. 3. [Venda d’unes terres de Bernat de Ventallola a Raimon de Sala] 1280 4 imatges digitals
CAT AMCEN 07.03.01.03. Pergamí Sala núm. 18. [Contracte matrimonial d’Erithna d’Aiguafreda i Sibila de Moeriis]. 1286 1 pergamí
CAT AMCEN 07.03.01.04. Pergamí Cerdà núm. 1. [Compravenda del dret d’habitar el mas Nadal d’Eimeric de Centelles a Bernat Espart i la seva esposa Sibil·la]. 1364 1 pergamí
CAT AMCEN 07.03.01.05. Pergamí Sala núm. 6. [Testament de Pere Joan Sala del mas Soler]. 1458-02-05 1 pergamí
CAT AMCEN 07.03.01.06. Pergamí Cerdà núm. 29. [Establiment en emfiteusi dels masos Ferrer, Sabater i Guitart de Guillem Ramon de Centelles, baró de Centelles, a Jaume Cerdà]. 1478-11-04 1 pergamí
CAT AMCEN 07.03.01.07. Pergamí Sala núm. 7. [Arrendament del mas Sala de Gèmenes de Pere Joan Pallàs a Jaume Cerdà]. 1483-02-23 8 imatges digitals
CAT AMCEN 07.03.01.08. Pergamí Sala núm. 10. [Establiment en emfiteusi del mas Ventallola de Pere Cerdà, propietari del mas Sala de Gèmenes, a Francesc Ventallola]. 1514-01-21 – 1514-02-09 1 pergamí
CAT AMCEN 07.03.01.09. Pergamí Sala núm. 11. [Establiment en emfiteusi d’una peça de terra propera al mas Sala de Pere Sardà del mas Sala de Gèmenes a Jacob Lamina Somoza]. 1532-09-20 1 pergamí i 4 imatges digitals
CAT AMCEN 07.03.01.10. Pergamí Cerdà núm. 30. [Venta del mas Ferrer de Jaume Podiata a Pere Serdà]. 1521-12-26 - 1540-01-05 1 pergamí
CAT AMCEN 07.03.01.11. Pergamí Sala núm. 14. [Establiment]. 1523-1552 1 pergamí i 4 imatges digitals
CAT AMCEN 07.03.01.12. Pergamí Cerdà núm. 11. [Establiment en alou de les terres del Pla d’Ugombert i les Comes, que estan situades a prop del mas Febrer, de Joan Febrer a Pere Serdà]. 1527-05-08 1 pergamí
CAT AMCEN 07.03.01.13. Pergamí Cerdà núm. 4. [Acord de compravenda d’unes terres de la Serra de les Comtesses, part del Pla de Monagas, la Coma del Tió i les Comes de les Bessones de Gabriel de Montpar a Pere Cerdà]. 1535 1 pergamí i 2 imatges digitals
CAT AMCEN 07.03.01.14. Pergamí Pujades núm. 3. [Venda de mas Pujades de Martí Guall i el seu fill Salvi a Pere Serdà]. 1.4. Data: 1535-??-10 1 pergamí
CAT AMCEN 07.03.01.15. Pergamí Cerdà núm. 2. [Establiment en emfiteusi dels masos Ferrer, Sabater i Guitart de Guillem Ramon de Centelles, baró de Centelles, a Jaume Cerdà]. 1536 1 pergamí i 10 imatges digitals
CAT AMCEN 07.03.01.16. Pergamí Pujades núm. 5. [Establiment com a usufructuari del mas Pujades de Rafael Sorribes, prevere de l’església de Santa Maria del Mar de Barcelona, a Antoni Soler Pujades executat pel fiduciari de la família Llull de Barcelona]. 1566-07-16 1 pergamí, 5 imatges digitals i 1 document textual
CAT AMCEN 07.03.01.17. Pergamí Cerdà P40. [Establiment en alou del mas Casa de Pas de Berenguer Doms a Miquel Oriol]. 1603-03-21 1 pergamí
CAT AMCEN 07.03.01.18. Pergamí Cerdà núm. 14. [Àpoca per dot que fa Jaume Vila a Josep Cerdà, pel compromís amb la seva filla Magdalena]. 1632 1 pergamí i 4 imatges digitals
CAT AMCEN 07.03.01.19. Stabliment del mas Garau de la parroquia de Santa Coloma de Centelles fet per lo Rector della al hereu del mas Ferrer, que aras diu Serda de la suffraganea de Santa Magdalena en alou, y vuestra senoria de dit rector, aprestació de una quartera de forment, y una de ordfi purgat per Nostra Senoria del Agost, delme y primicia, y altres drets. Sumari 166. Escrit en la scrivania de dita Rectoria a 9 de setembre de 1359. 1635-01-19 6 fulls
CAT AMCEN 07.03.01.20. Difincio de Censal de preu 600 lliures y per 30 sous feta y firmada per lo legitim procurador del Adminsitrador de la causa pia fundada per Gabriel Gomar qui mercader ciutada de Barcelona a favor del honor Barthomeu Cerda hereu del mas Cerda de La Garga parròquia de Vilarestau sufraganea de la parroquial Iglesia de Santa Coloma de la Vila de Centelles Bisbat de Vich que tots anys als 11 de setembre dit Cerda als dits administradors feyay prestara y antes Miquel Oriol pages de Rubi. Apud Franciscum Bonaventuram Torres notarius principals Barcelona de XXVIII iunii MDCCIIII. 1554-08-17 - 1704-06-28 40 fulls
CAT AMCEN 07.03.01.21. [Àpoca de Joan Font, pagès de Borràs, que certifica haver rebut de Bartomeu Cerdà cent dobles]. 1714-04-01 1 full
CAT AMCEN 07.03.01.22. [Testament d’Eudalda Cerdà, vídua de Bartomeu Cerdà i usufructuària dels béns del seu difunt marit, que llega al seu fill Josep Cerdà]. 1751-03-07 2 fulls
CAT AMCEN 07.03.01.23. [Apunts manuscrits sobre la gestió de propietats fets en l’anvers d’un fragment del sumari de la Santa Creuada de 1827 a nom d’Ildefons Cerdà Pujolar]. 1829 2 imatges digitals
CAT AMCEN 07.03.02.01.01. [Carta de Ramon Cerdà al seu pare Ildefons Cerdà Pujolar]. 1826-04-04 2 imatges digitals
CAT AMCEN 07.03.02.01.02. [Carta de Ramon Cerdà al seu pare Ildefons Cerdà Pujolar]. 1827-01-06 2 imatges digitals
CAT AMCEN 07.03.02.01.03. [Carta de Francesc Fabregar al seu oncle Ildefons Cerdà Pujolar]. 1830-03-14 2 imatges digitals
CAT AMCEN 07.03.02.01.04. [Carta de Ramon Cerdà al seu pare Ildefons Cerdà Pujolar]. 1831-01-29 2 imatges digitals
CAT AMCEN 07.03.02.01.05. [Carta de Cayetano Suñer a Ildefons Cerdà Pujolar]. 1831-06-14 4 fulls i 2 imatges digitals
CAT AMCEN 07.03.02.01.06. [Carta de (il·legible) a Ildefons Cerdà Pujolar]. 1832-04-06 2 imatges digitals
CAT AMCEN 07.03.02.02.01. [Carta d’Ildefons Cerdà a la seva mare Caterina Sunyer]. 1832-05-08 2 imatges digitals
CAT AMCEN 07.03.02.02.02. [Carta de Ramon Cerdà al seu germà Ildefons Cerdà]. 1837-11-21 2 imatges digitals
CAT AMCEN 07.03.02.02.03. [Carta de Fèlix Ribas a Ildefons Cerdà]. 1843-02-03 1 imatge digital
CAT AMCEN 07.03.02.02.04. [Carta de Clotilde Bosch al seu futur espòs Ildefons Cerdà]. 1848-05-01 4 imatges digitals
CAT AMCEN 07.03.02.02.05. [Carta de Rosa Carbonell de Bosch a la seva filla Clotilde Bosch dirigida a Ildefons Cerdà]. 1848-11-11 1 imatge digital
CAT AMCEN 07.03.02.02.06. [Carta de Josep Bosch i Mustich al seu gendre Ildefons Cerdà]. 1849-07-01 2 imatges digitals
CAT AMCEN 07.03.02.02.07. [Carta de Clotilde Bosch al seu espòs Ildefons Cerdà]. 1849-07-17 2 imatges digitals
CAT AMCEN 07.03.02.02.08. [Carta de Josep Bosch i Mustich al seu gendre Ildefons Cerdà]. 1849-07-17 1 imatge digital
CAT AMCEN 07.03.02.02.09 [Carta d’Ildefons Cerdà al seu sogre Josep Bosch i Mustich]. 1849-07-19 2 imatges digitals
CAT AMCEN 07.03.02.02.10 [Carta de Josep Bosch i Mustich al seu gendre Ildefons Cerdà]. 1849-07-21 2 imatges digitals
CAT AMCEN 07.03.02.02.11. [Carta de Josep Bosch i Mustich al seu gendre Ildefons Cerdà]. 1849-08-13 2 imatges digitals
CAT AMCEN 07.03.02.02.12. [Carta de Miquel Cerdà al seu germà Ildefons Cerdà]. 1849-10-08 2 imatges digitals
CAT AMCEN 07.03.02.02.13. [Carta de Josep Bosch i Mustich al seu gendre Ildefons Cerdà]. 1849-12-27 2 imatges digitals
CAT AMCEN 07.03.02.02.14. [Carta de Miquel Cerdà al seu germà Ildefons Cerdà]. 1851-06-20 2 imatges digitals
CAT AMCEN 07.03.02.02.15. [Carta de J. Farras i Parés a Ildefons Cerdà]. 1851-07-20 2 imatges digitals
CAT AMCEN 07.03.02.02.16 [Carta de José Ricart a Ildefons Cerdà]. 1851-07-20 2 imatges digitals
CAT AMCEN 07.03.02.02.17. [Carta de Josep Bosch i Mustich al seu gendre Ildefons Cerdà]. 1851-07-30 2 imatges digitals
CAT AMCEN 07.03.02.02.18. [Carta de Serapio Pou a Ildefons Cerdà]. 1851-07-31 2 imatges digitals
CAT AMCEN 07.03.02.02.19. [Carta de Josep Bosch i Mustich al seu gendre Ildefons Cerdà]. 1857-06-14 4 imatges digitals
CAT AMCEN 07.03.02.02.20. [Carta de (signatura il·legible) a Ildefons Cerdà]. 1857-09-13 2 imatges digitals
CAT AMCEN 07.03.02.02.21. [Carta de (signatura il·legible) a Ildefons Cerdà]. ?-11-12 1 imatge digital
CAT AMCEN 07.03.02.02.22. [Carta de (il·legible) a Ildefons Cerdà]. sd 2 imatges digitals
CAT AMCEN 07.03.02.02.23. [Carta possiblement d’E. Mayu a possiblement Clotilde Bosch, dirigida a Cirilo Franquet per lliurar a Ildefons Cerdà]. ?-02-12 2 imatges digitals
CAT AMCEN 07.03.02.03.01. [Carta de Pere Suñer al seu cosí Miquel Cerdà]. 1852-02-07 2 imatges digitals
CAT AMCEN 07.03.02.03.02. [Sobre i carta de (signatura il·legible) a Pepita Cerdà de Richardson]. sd 2 imatges digitals
CAT AMCEN 07.03.03.01. [Nomenament de Josep Cerdà com a agutzil extraordinari de la Capitania General de Catalunya i jurament del càrrec]. 1642-05-27 - 1642-06-22 2 fulls
CAT AMCEN 07.03.03.02. [Salconduit d’Antoni Desvalls i de Vergós, marquès de Poal, president de la Junta de Guerra al Principat, a favor de Bartomeu Cerdà, donat a Ripoll el 20 de març de 1714]. 1714-03-20 1 full i 3 imatges digitals
CAT AMCEN 07.03.03.03. [Anàlisi frenològic d’Ildefons Cerdà realitzat per Mariano Cubí]. 1849-04-21 4 imatges digitals
CAT AMCEN 07.03.03.04. [Bitllet de l’òmnibus de Vic a Granollers a nom Clotilde Cerdà]. 1856-09-09 1 imatge digital
CAT AMCEN 07.03.03.05. [Anàlisi frenològic de Pepina Cerdà realitzat per Mariano Cubí]. 1859-11-17 5 imatges digitals
CAT AMCEN 07.03.03.06. [Ofici del secretari particular de la Reina Regent, Comte de Murphy, informant de la remissió de la instància de Maria Morist i Simo al cap del Quarter Militar de la Reina Regent]. 1887-12-06 2 imatges digitals
CAT AMCEN 07.03.03.07. [Ofici del cap del Quarter Militar de la Reina Regent, general Córdova, al Comte de Murphy informant de la remissió de la instància de Maria Morist i Simo al ministeri de la Guerra]. 1887-12-07 1 imatge digital
CAT AMCEN 07.03.03.08. [Recull de cites de diversos autors i procedències sobre la naturalesa humana, l’amor, la gelosia i la dona fetes entre 1831 i 1842]. sd 2 imatges digitals
CAT AMCEN 07.03.03.09. [Targeta de Sofia Fuelto de Santa María a Clotilde de Cerdà, avui 17]. sd 1 imatge digital
CAT AMCEN 07.03.03.10. [Los deportes. Revista de educación física y cultura nacional. Barcelona, 06-01-1905, any X, núm. 385]. 1905-01-06 1 document electrònic
CAT AMCEN 07.03.04.01. Tweeddale, Alistair. “Cerda documents”. 1998-1999. 1998-1999 18 documents electrònics
CAT AMCEN 07.03.04.02. Notes sobre W. Westhofen. 2012-06-26 1 document electrònic
CAT AMCEN 07.03.05.01. [Procés de retoc digital del retrat d’Ildefons Cerdà]. 1863-2012 4 fotografies digitals i 1 fotografia impresa
CAT AMCEN 07.03.05.02. [Aquarel·la del mas Cerdà]. 1877-12-08 1 fotografia digital
CAT AMCEN 07.03.05.03. [Còpia de l’aquarel·la del mas Cerdà]. Dècada de 1930 1 fotografia digital
CAT AMCEN 07.03.05.04. [Procés de retoc digital d’una fotografia del mas Cerdà]. sd-2012 5 fotografies digitals i 1 fotografia impresa